Friday, 1 May 2009

Ian Lucas a'r iaith Gymraeg/Ian Lucas and the Welsh language.

Dyma ymateb Bwrdd yr Iaith i fy nghwyn yn erbyn Ian Lucas AS/ This is the Welsh Language Board's response to my complaint regarding Ian Lucas MP (scroll down for the English version)

Annwyl Mr Lucas

Deallaf bod etholwr i chi, Mr Arfon Jones, wedi ysgrifennu atoch ar yr 8fed o Ebrill i gwyno nad yw eich taflen gyfathrebu ‘Parliamentary News’ yn ddwyieithog. Mae Mr Jones wedi cysylltu â ni yn honni nad yw wedi derbyn ymateb gennych ac yn cyfeirio’i gŵyn atom ni.

Mae Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn rhoi dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i baratoi cynllun Iaith Gymraeg sy’n egluro sut y byddant yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru. Mae Adran 18 y Ddeddf yn rhoi’r hawl i aelodau’r cyhoedd gwyno wrth Fwrdd yr Iaith Gymraeg am fethiant gan gorff cyhoeddus i weithredu’n unol â’i gynllun iaith. Gall y Bwrdd ddefnyddio’i bwerau dan Adran 17 y Deddf i ymchwilio i gwynion o’r fath.

Diffinnir ‘corff cyhoeddus’ o fewn Adran 6 y Ddeddf ac nid yw aelodau seneddol na phleidiau gwleidyddol wedi eu cynnwys o fewn y diffiniad hwnnw. Ni all y Bwrdd ymchwilio i gwynion yn erbyn aelodau seneddol na’u pleidiau.

Serch hynny credwn bod cais Mr Jones i dderbyn gohebiaeth gan ei aelod seneddol lleol yn ddwyieithog yn un rhesymol. Rwy’n siŵr eich bod yn cytuno bod cyfathrebu effeithiol rhwng aelodau seneddol a’u hetholwyr yn bwysig. Yng Nghymru mae cyflwyno gwybodaeth i aelodau’r cyhoedd yn eu dewis iaith yn rhan annatod o gyfathrebu’n effeithiol â hwy.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi gael gwybod bod ‘Green Book’ Tŷ’r Cyffredin yn caniatáu i aelodau seneddol hawlio costau cyfieithu fel ‘lwfans achlysurol’. Mae lwfansau aelodau seneddol wedi eu hariannu gan arian cyhoeddus ac mae’n ymddangos yn rhesymol felly i ddefnyddio rhan o’r lwfansau hynny i dalu am gyfieithu gwybodaeth i’w gyflwyno i’r cyhoedd.

O ystyried yr uchod, a fyddech yn fodlon dosbarthu’r daflen wybodaeth yn ddwyieithog yn y dyfodol, gan ddefnyddio rhan o’r lwfans sydd ar gael er mwyn gwneud hynny?

Edrychaf ymlaen at dderbyn eich ymateb. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn gyrru copi o’ch ymateb at Mr Jones hefyd.

Croeso i chi gysylltu â ni os hoffech gyngor neu wybodaeth gan y Bwrdd.

________________________________________

Dear Mr Lucas

I understand that a constituent, Mr Arfon Jones, has written to you on the 8th April to complain that your information leaflet ‘Parliamentary News’ is not bilingual. Mr Jones has contacted us claiming that he has not received a response and referring his complaint to the Board.

The Welsh Language Act 1993 places a duty on public bodies to prepare Welsh language schemes which explain how they will treat the Welsh and English languages on the basis of equality when conducting public business in Wales. Section 18 of the Act gives members of the public the right to complain to the Board about failure on behalf of a public body to act in accordance with it’s scheme. The Board may use powers assumed under Section 17 of the Act to investigate such complaints.

‘Public bodies’ are defnied within Section 6 of the Act and Members of Parliament and political parties are not included. The Board cannot therefore investigate complaints against MPs or their parties.

At the same time we feel that Mr Jones’ request to receive bilingual information from his local MP is reasonable. I’m sure you agree that effective communication between MPs and their constituents is important. In Wales providing information to the public in their language of choice is integral to effective communication.

It may be of interest for you to know that the House of Commons ‘Green Book’ allows MPs to claim translation costs as ‘Incidental Expense’. MPs allowances are funded by the public and as such it seems reasonable for some of this to be used for the purpose of translating information to be sent to the public.

In light of the above, would you be willing to produce the information leaflet bilingually in future, using part of the allowance available to do so?

I look forward to receiving your response. Please would you send a copy of your response to Mr Jones?

Please contact us should you require advice or information from the Board.

No comments: