Sunday, 23 May 2010

Cod Derbyn Plant i Ysgolion.

Mae pob llywodraethwr mewn ysgolion Cymraeg wedi dod ar draws y problem o ymateb i'r galw am addysg Gymraeg; fel arfer mae yna or-alw aruthrol a nifer o rieni yn siomedig.
Mae y Cynulliad wedi cyhoeddi "Y Cod Derbyn i Ysgolion" sydd yn gosod canllawiau trylwyr ac ar y wyneb rhai sydd yn ymddangos yn ddigon teg. Ond o edrych mewn i'r mater mae yna wahaniaethu rhwng gosod meini prawf ar gyfer gor-alw mewn er enghraifft ysgolion Cymraeg ag ysgolion ffydd.

Mae y cod yn deud:
Wrth bennu meini prawf ar gyfer gor alw rhaid i awdurdodau derbyn beidio a gwneud y canlynol:

Mabwysiadu meini prawf sy'n dethol disgyblion ar sail gallu neu ddawn...Mae'r gwaharddiad cyffredinol ar feini prawf seiliedig ar allu yng nghyswllt ysgolion cyfrwng Cymraeg, yn cynnwys y gallu i siarad Cymraeg

Yn nes ymlaen a thra'n trafod addysg ffydd mae'r cod yn datgan:
Gall ysgolion sydd wedi ei dynodi'n rai crefyddol eu cymeriad roi blaenoriaeth yn eu trefniadau derbyn i aelodau ffydd neu enwad penodol.

Mae hyn yn fy marn i yn gwahaniaethu rhwng ysgolion crefyddol ag ysgolion Cymraeg ac mae angen herio y Cod yma ar sail cydraddoldeb.

Mae'r cod hefyd yn datgan:
Wrth bennu meini prawf ar gyfer gor alw rhaid i awdurdodau derbyn beidio a gwneud y canlynol:

Pan wneir cais am le mewn dosbarth derbyn, rhoi blaenoriaeth i blant sydd wedi mynychu dosbarth meithrin yr ysgol.

Mae polisi sydd yn gwahardd plant sydd wedi bod yn y meithrin mewn Ysgol Gymraeg rhag mynd i'r derbyn yn gwbwl annheg, os ydy ymrwymiad rhieni mor gryf dros addysg Gymraeg drwy yrru ei plant i'r dosbarth meithrin mi ddylsen nhw dderbyn blaenoriaeth i'r dosbarth derbyn.

Mae'r sefyllfa a ddisgrifir uchod wedi digwydd mewn ysgolion Cymraeg yn Wrecsam lle ryda'n wedi colli plant rhugl eu Cymraeg o'r sector addysg Gymraeg oherwydd rheolau gwahaniaethol fel y Cod Derbyn i Ysgolion.

No comments: