Monday, 15 August 2011

Gorymdaith dros addysg Gymraeg - marching for Welsh-medium education

Gwisgwch goch, gwyn a gwyrdd a dewch i ddangos eich cefnogaeth i addysg Gymraeg yn Sir y Fflint ac Ysgol Gwenffrwd. Ymunwch mewn gorymdaith i Theatr Clwyd dydd Mercher, 17 Awst, cyfarfod am 13:15yp ger y Llys y Goron, Wyddgrug. Dewch a cymaint a bobl gyda chi a sydd bosib. Os na allwch ddod ceisiwch gael eich teulu neu ffrindiau i ddod. Mae cyfarfod pwysig o'r cyngor yn dechrau am 2:30yp i drafod ad-drefniad addysg yn Nhreffynnon.

Wear red, white and green and come to show your support for Welsh medium education in Fintshire and Ysgol Gwenffrwd. Join the march to Theatr Clwyd on Wednesday 17 August, meet at 13:15 by the Crown Court, Mold. Bring as many people with you as possible. If you can't make it ask your family or friends to come along. There is an important meeting of the council starting at 2:30pm to discuss reorganisation of education in Holywell.

1 comment:

Anonymous said...

Pob hwyl! Da iawn. Rydym yn gryf.