Friday, 28 October 2011

Deisebau Newydd i'r Cynulliad

Dyma ddwy ddeiseb newydd sydd ar wefan y Cynulliad:

Adolygiad Asedau ac Eiddo

Rydym yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru i gynnal Adolygiad Asedau ac Eiddo ar eu hadeiladau a / neu eu heiddo unigol i leihau nifer yr eiddo nad yw n cael ei ddefnyddio n ddigonol ac i ddefnyddio r cyfalaf a gaiff ei arbed i ariannu Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Gwybodaeth gefnogol - Mae gan y Cynulliad Cenedlaethol swyddfeydd yn Rhodfa r Tywysog, Bae Colwyn, ac mae gan Lywodraeth Cymru swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno, nad ydynt yn cael eu defnyddio n ddigonol ac sy n rhannol wag. Nid oes cyfiawnhad dros ariannu dau adeilad sydd mor agos at ei gilydd yn yr amseroedd ariannol caled hyn i drethdalwyr yng Nghymru. Gwerthfawrogir bod Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddau sefydliad ar wah n ond nid oes rheswm pam nad oes modd iddynt rannu r un adeilad. Mae r un sefyllfa yn wir mewn ardaloedd eraill yng Nghymru hefyd mae n debyg.
Mae'r linc yma

Targedau Ailgylchu ar gyfer Byrddau Iechyd

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i argymell wrth y Gweinidog Iechyd ei bod yn cyflwyno targedau ailgylchu sy n gosod rhwymedigaeth gyfreithiol ar fyrddau iechyd yng Nghymru ar lefel sy n debyg i r hyn a osodir ar Awdurdodau Lleol .


Gwybodaeth Gefnogol - Nododd cais Rhyddid Gwybodaeth diweddar fod Ysbyty Maelor yn Wrecsam wedi cael gwared ar 1,200 tunnell o wastraff y llynedd (nad yw n cynnwys unedau trydanol WWEE). Dim ond 3 y cant o r gwastraff hwnnw a gafodd ei ailgylchu ac aeth 55 y cant i safleoedd tirlenwi, gan gynnwys yr holl wastraff bwyd. Mae r diffyg ymrwymiad hwn i ailgylchu n annerbyniol a chan fod nifer o gyfleusterau ailgylchu lleol ar gael, ni ellir ei esgusodi. Cyfanswm y gost o waredu gwastraff o Ysbyty Maelor yw tua £350,000 bob blwyddyn, a phe byddai hyn yn batrwm cyffredinol drwy Gymru, yna byddai r gost yn tua £5 miliwn.

Mae'r linc yma

This blog draws attention to 2 new petitions on the Assembly Website; to access the petitions click on the above links and then select English in the top left hand corner of the webpage.

No comments: