Sunday, 16 October 2011

Rhieni Dros Addysg Gymraeg (Rhan 1)

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol RhAG yn Ysgol Gymraeg Bryn Tawe, Abertawe, dydd Sadwrn, pan groesawyd y Comisiynydd Plant, Keith Towler i annerch fel un o'r siaradwyr gwadd.

Cychwynnodd Keith drwy longyfarch RhAG gan ddweud na fasa Strategaeth Addysg Gymraeg yn bodoli heb eu dylanwad. Aeth ymlaen i sôn fod holl waith y Comisiynydd a'r llywodraeth wedi ei selio ar hawlia Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn gan bwysleisio pedair erthygl:
Erthygl 12
Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, ac i’w barn gael ei
hystyried.

Erthygl 13
Mae gan blant yr hawl i gael a rhannu gwybodaeth onid yw’r wybodaeth yn niweidiol iddyn nhw ac i eraill.

Erthygl 29
Dylai addysg ddatblygu personoliaeth a thalent pob plentyn yn gyflawn. Dylai annog plant i barchu eu rhieni,a’u diwylliant nhw ac eraill

Erthygl 30
Mae gan blant yr hawl i ddefnyddio iaith ac arferion eu teuluoedd, boed y rhain yn cael eu rhannu gan fwyafrif y boblneu beidio.

Wedyn defnyddiodd Keith yr esiamplau yma i gefnogi ac i feirniadu'r ffordd mae rhieni ac eraill yn mynd o gwmpas ymgyrchoedd i sefydlu ysgolion Cymraeg. Yn gyntaf cadarnhaodd fod gan blant hawl confensiwn i addysg drwy'r Gymraeg ond ar y llaw arall beirniadodd gefnogwyr a gwrthwynebwyr addysg Gymraeg am ddefnyddio iaith emosiynol yn ystod trafodaethau a bod angen meddwl sut mae hyn yn dylanwadu ar blant, ar pwysau mae ymgyrch yn ei roi ar y plant i gydymffurfio. Mae hefyd angen i blant fod yn rhanddeiliad mewn unrhyw ymgynghoriad ac mae angen gwrando ar ei lleisiau nhw.

Wedyn aeth ymlaen i sôn am eiriolaeth ar angen am hynny drwy'r Gymraeg a hefyd gwasanaethau i blant ac anghenion arbennig drwy y Gymraeg a dyna be fydd ymchwiliad nesa y Comisiynydd.

I orffen dywedodd yn ddigon di-flewyn ar dafod, na ddylai swyddogion/athrawon ddwyn perswâd ar blant na rhieni plant hefo anghenion ychwanegol i dderbyn gwasanaethau drwy'r Saesneg a bod hynny yn gwahaniaethu ar sail anabledd.

Mae ymroddiad Keith Towler tuag at hyrwyddo hawliau plant i dderbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg i'w groesawu.

No comments: