Saturday, 11 February 2012

Radio Ceredigion.

Cefnogwch ymdrech Radio Ceredigion 2012 Cyf i ennill y drwydded i redeg Radio Ceredigion fel fod y gwasanaeth a ddarperir yn adlewyrchu natur ddwyieithog yr ardal.

Dyma arghymellion Cymuned i OFCOM:
Mae'n hanfodol i ardal Ceredigion bod ysytyriaeth ddofn o natur y sir yn elfen greiddiol wrth gloriannu ceisiadau trwydded Town & Country a Radio Ceredigion 2012 cyf.

Yn ôl eich canllawiau eich hunain, diben radio lleol yw adlewyrchu'r cymunedau a wasanaethir. Yng Ngheredigion, ceir sir naturiol ddwyieithog, lle mae modd clywed Cymraeg a Saesneg fel ei gilydd drwy'r sir. Y mae'n arwydd o iechyd y gymuned bod pawb, boed yn siaradwyr Cymraeg neu beidio, yn arfer ar glywed y Gymraeg bob dydd. Y mae'n rhan annatod o fyw mewn cymuned ddwyieithog.

Mae cais Town & Country am drwydded newydd Radio Ceredigion yn sôn am eu hymrwymiad i ddarpariaeth lleol, ddwyieithog, gan gynnwys peth darpariaeth Cymraeg. Wrth ystyuried yr ymrwymiad hynny, hoffwn dynnu eich sylw at eich ymchwil chi eich hunain (yn benodol eich Adroddiad Samplo Cynnwys) sydd yn dangos mai arwynebol yw darpariaeth ddwyieithog bresennol Town & Country, er ei bod yn ofyniad yn eu trwydded.

Yn ôl yr adroddiad, ail-ddarllediadau ac hysbysiadau sydd yn cyflawni rhan helaeth o'u darllediadau Cymraeg presennol. Mae'r cais newydd yn cynnwys ymrwymiad i raglenni penodol Cymraeg, ond nid oes ymrwymiad i ddwyieithrwydd, ac anodd yw credu nad gwthio'r Gymraeg i'r neilltu a wna'r cwmni, mewn ymgais i gadw amseroedd brig ar gyfer darlledu Saesneg yn unig. Crêd Town and Country bod eu gorsaf yn Sir Gâr yn fodel llwyddiannus, a dyma yn union a ddigwydd yno.

Y mae Real Radio, Radio 2 a Radio Wales yn darparu gwasanaethau brig di-Gymraeg yn barod yng Ngheredigion. Ofnwn mai bwriad Town & Country yw i ddarlledu cynnwys tebyg iawn, ac mae hyn yn codi cwestiwn pwysig. A ydy OFCOM yn bwriadu i bob lefel o Radio gario'r un fath o raglenni, neu a oes gwir ymrwymiad i ddarlledu lleol?

Yn yr un Adroddiad Samplo Cynnwys gan OFCOM, codir cwestiynau ynglŷn â darpariaeth newyddion yr orsaf yn ogystal. Er nad yw newyddion lleol rheolaidd yn ofyniad trwydded i'r orsaf, dywed eich adroddiad mai arwynebol ac achlysurol yw'r newyddion lleol – digon i gadw OFCOM draw, a dim mwy.

Cofier hefyd i gais T&C i newid amodau eu trwydded llynedd fethu, ar ôl i OFCOM dderbyn llu unfrydol, bron, o wrthwynebiadau i'w cais i ostwng cyfran y Gymraeg.

Ar y llaw arall, y mae Radio Ceredigion (Cydweithredol), trwy gais Radio Ceredigion 2012, yn ymrwymo i ddarparu rhaglenni a gwasanaeth cwbl ddwyieithog, gan gynnwys gwasanaeth newyddion lleol, mewn cydweithrediad gyda Golwg360. Mae bwrdd rheoli'r cwmni yn byw yn yr ardal, ac yn adnabod eu cymunedau'n dda. Credwn y byddai gwasanaeth dwyieithog RC(C) yn unigryw, naturiol a pherthnasol, gyda'r gymuned yn graidd ac yn sail i'r orsaf.

Er nad ydy OFCOM yn cael gwneud penderfyniadau gwleidyddol, yn anffodus nid oes modd peidio a gwneud yn yr achos hwn. Byddai dewis gwasanaeth nad ydyw'n cynnwys tocyn helaeth o ddwyieithrwydd naturiol, a darpariaeth iaith Saesneg sydd yn gwbl berthnasol i'n cymunedau dwyieithog, yn ddewis gwleidyddol a moesegol i droi cefn ar, ac i ddi-brisio, cymunedau a thraddodiadau Ceredigion.

Galwn arnoch chi felly i ddewis trwyddedai newydd sydd yn ymrwymiedig i ddwyieithrwydd go iawn, a rhoi cyfle iddyn nhw ddarparu ar gyfer Ceredigion mewn modd cynaladwy a Chymreig. Credwn o weld y ceisiadau mai dim ond Radio Ceredigion (Cydweithredol) sydd yn addo hynny.

Ysgrifennwch at OFCOM i gefnogi cais Radio Ceredigion 2012 Cyf.

No comments: