Tuesday, 26 June 2012

Opinion Research Services

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn defnyddio Opinion Research Services (ORS) i gario allan arolwg o wasanaethau'r Cyngor sef People's Voice. Arolwg ar-lein ydy People's Voice sydd ddim ond ar gael yn Saesneg. Esgus y cyngor dros amddifadu miloedd o Gymry Cymraeg y sir oedd bod 'na ddim galw am arolwg dwyieithog ac mi fasa hyn yn ddrud ac yn anfforddiadwy. I rai ohonom sydd yn benderfynol o gwblhau'r arolwg yn y Gymraeg mae ORS yn darparu gwasanaeth ffon lle mae ymchwilydd yn gofyn y cwestiynau yn Gymraeg.  Mae hyn yn gallu bod yn chwerthinllyd o wael;  fel roedd hi heddiw lle ofynnodd yr ymchwilydd i fi fynd ar dudalen yr arolwg Saesneg ac edrych ar lun ac wedyn ateb ei chwestiynau yn Gymraeg.

Does yna 'run o'r ddwy ddadl dros beidio â darparu'r gwasanaeth yma yn y Gymraeg yn dal dŵr. Yn gyntaf mae rhywun yn gorfod cyfieithu'r arolwg i'r Gymraeg er mwyn gallu gofyn y cwestiynau, beth sydd mor gostus wedyn mewn rhoi'r wybodaeth yma mewn templed arolwg ar-lein? Mae 'na hefyd gost ynghlwm a chael person i ofyn cwestiynau ar y ffon am chwarter awr, dwi'n siŵr fod ORS heb gario allan 'cost-benefit analysis' i weld pa fodd sydd yn fwyaf cost effeithiol. Yn ail dwi di darganfod dros ugain o unigolion sydd yn barod i gymryd rhan yn yr arolwg yma drwy gyfrwng y Gymraeg, tybed pam fod cwmni proffesiynol arolygon fel ORS wedi methu darganfod digon o siaradwyr Cymraeg allan o boblogaeth o tua 15,000 o Gymry Cymraeg yn y sir

Mae'r sefyllfa yma yn gwbl annerbyniol lle mae'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg a thybed faint o gynghorau sir Cymru sydd yn gneud yr un peth? Mwy o waith i Gomisiynydd y Gymraeg.

4 comments:

Anonymous said...

Does bosib bod hyn yn torri Cynllun Iaith presennol y Cyngor (sy'n dal yn weithredol nes bydd safonau newydd y Comisiynydd yn dod i rym). Un yn sicr i'w gyfeirio at y Comisiynydd felly iddi ymchwilio i'r mater a dal y Cyngor i gyfrif am y diffyg.

Plaid Gwersyllt said...

Mae'r mater yma wedi cael ei gyfeirio i swyddog sydd yn gyfrifol am y Gymraeg ar y Cyngor Sir. Fe fyddai hefyd yn tynnu sylw y Comisiynydd at hyn.

Anonymous said...

Funny that. You were happy enough with ORS when they carried out the survey which formed the basis of the justification for building the new school in Gwersyllt.

Plaid Gwersyllt said...

Sorry before my time, I believe that survey was carried out in 2007!
I don't know whether ORS carried out the 2007 survey out bilingually, why do you?