Tuesday, 20 January 2015

Llythyr at y Gweinidog Addysg yn ymwneud a thoriadau i'r Mudiad Meithrin gan Gyngor Sir Wrecsam.

Annwyl Mr Lewis,

DARPARU CEFNOGAETH I GRWPIAU CHWARAE AR LEOLIADAU CYN-YSGOL DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG. RSG CYTUNDEB A ARIENNIR - CPPS/RSG/02012
CYNGOR BWRDEISTREF WRECSAM


Ysgrifennaf atoch ynglŷn â’r cytundeb uchod, yn benodol ynglŷn â bwriad y Cyngor Sir i ddiweddu ariannu (£23,000) Mudiad Meithrin , yn gyfan gwbwl wedi Mawrth 2015.

Corff elusennol / gwirfoddol yw’r Mudiad Meithrin. Ei nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc drwy Gymru i fagu profiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Cyngor Sir Wrecsam wedi bod yn gefnogol iawn o waith y Mudiad ers ei sefydlu ym 1971 ac wedi bod yn ffynhonnell ariannol gyson. Mae’r cytundeb uchod, sydd am ddod i ben ddiwedd mis Mawrth 2015, wedi bod yn gymorth mawr iddynt dros y blynyddoedd. Mae’n destament fod yr Awdurdod Lleol, drwy weithio gyda’r Mudiad Meithrin, wedi gweld niferoedd plant sy’n mynychu cylchoedd meithrin a chylchoedd Ti a Fi yn Wrecsam yn cynyddu hyd at 50%, a’r gofyn am addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir wedi esgyn. Yn ddiweddar er enghraifft gofynnodd swyddogion y Cyngor i’r Mudiad agor dau gylch newydd yn yr ardal.


Mae gan Gyngor Sir Wrecsam ddyletswyddau statudol i’w cyflawni o dan yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant a’r Gymraeg yn y Cynllun Strategol Addysg.

Yn wir, gweld cynnydd yn y niferoedd o blant yn derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yw un o flaenoriaethau strategol y Cyngor (PE6). Mae’n anodd gweld sut y gellir cyrraedd y gofynion hyn oni bai fod parhad yn y bartneriaeth.

Teimlaf fod y Cyngor Sir yn fwriadol dynnu’r nawdd er mwyn peidio annog twf a chynnydd ac i leihau y galw am addysg cyfrwng Cymraeg o fewn sir Wrecsam, yn gwbl groes i ddymuniadau Llywodraeth Cymru ac, yn wir, i’w cynlluniau strategol honedig ei hun. Mae Cynllun Strategol Cymraeg Mewn Addysg Wrecsam yn amlinellu cyfrifoldebau helaeth i'r Mudiad Meithrin i ddarparu cefnogaeth i'r blynyddoedd cynnar ond yn awr heb adnoddau digonnol.

Er cydnabod ein bod yn byw mewn amser anodd a bod rhaid wrth arbedion a chynilo, credaf y byddai’n gam anferth yn ôl i feysydd gofal plant cyfrwng Cymraeg ac, heb os i Addysg Gyfrwng Cymraeg yn Wrecsam, pe bai’r nawdd yn dod i ben.

Gofynnaf i chi ystyried a fydd modd i Gyngor Wrecsam gyflawni ei dyletswydd yn ystod oedran meithrin fel eu hamlinellir yng Nghynllun Strategol Addysg Gymraeg Wrecsam?

Yn gywir,

Y Cynghorydd. Arfon Jones,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,
Neuadd y Sir,
Wrecsam.


No comments: